Logo

Hlavní upgrade mezd Sisyfos leden 2017 | Aktualizace sotware | ALEF JESENÍK S.R.O. - ekonomický software

Hlavní upgrade mezd Sisyfos leden 2017

Dále uvedené platí v plné výši od programové verze minimálně ze dne 18.1.2017, kdy datum programové verze je uvedeno v Hlavním okně aplikace Mzdy vpravo dole v závorce, kde musí být „Verze 2016 (18.1.2017)“ nebo novější.
Poslední verzi programu si stáhněte přes Servis/Stažení nové verze programu/Stáhnout a aktualizovat/Uložit. Cestu pro uložení nevolte, máte ji pravděpodobně nastavenou.

I. Úprava konfigurace v období 01. 2017
Od ledna 2017 dochází ke změně některých rozhodných údajů pro výpočet mezd. Jsou to skutečnosti, které jsou zaznamenávány v konfiguraci a které tedy musí být od ledna 2017 změněny.
Lednovou konfiguraci roku 2017 si vyvoláte tak, že
si nejprve otevřete okno Zaměstnanci (Mzdy/Pořizování dat/Zaměstnanci a výpočet mezd/)
měsíce ledna 2017 a následně, při tomto otevřeném okně,
si ve Mzdy/Pořizování dat/Konfigurace otevřete okno samotné Konfigurace mezd
období 01.2017. Období konfigurace si musíte zkontrolovat, abyste neprovedli změny
v konfiguraci jiného měsíce. Právě otevření mezd 01/2017 dle předchozího odstavce zajistí zpřístupnění konfigurace „Období 01/2017“.

Změny konfigurace vám budou umožněny po F4.
Změnám konfigurace věnujte náležitou pozornost, protože případné nepřesnosti vyplnění se projeví ve výpočtech mezd jako mimo-programové nekontrolované chyby.

Nové hodnoty v konfiguraci pořizujte bez mezer a ne s mezerami, jak jsou někde zobrazovány.

Záložka „Konfigurace I“,

Změna 1. Minimální mzda
- hodnotu 9900 přepište na 11000

Změna 2. Minimální mzda hodinová
- hodnotu 58,70 přepište na 66,00

Daňové odpočty na děti
Odpočty na děti se prozatím nemění. Navrhované navýšení nebylo do konce roku 2016 právně ošetřeno.
Odpočty budou nadále činit:
Daňový odpočet – dítě 1. 1117
Daňový odpočet – dítě 2. 1417
Daňový odpočet – dítě 3. 1717
O změně daňových odpočtů na děti vás budeme včas informovat. K navýšení dojde asi k 1.4.2017.
Zpětné uplatnění vyšších odpočtu od ledna 2017 bude umožněno až při ročním zúčtování záloh za rok 2017.

(Odpočet na první dítě bude beze změny 1117 Kč, na druhé dítě bude 1617 Kč a na třetí dítě bude 2017 Kč.)


Změna 3. Minimální mzda k 1.1.
- hodnotu 9900 přepište na 11000

Změna 4. Max. vym. základ SP
hodnotu 1 296 288,- přepište na 1 355 136

Změnou Max. vym. základu SP dojde v konfiguraci k automatické změně limitu pro
Solidární zvýšení daně z částky 108024 na 112928. Tento limit činí 1/12
z Max. vym. Základu SP a zobrazí se vám až při novém vstupu do konfigurace.

Max. vym. základ ZP je zrušen již od ledna 2013,
hodnota 1 809 864,- je programově znepřístupněna – je prošedlá

Změna 5. Nezabavitelná částka
- hodnotu na osobu povinného 6 178,67 přepište na 6 154,67
- hodnotu na vyživovanou osobu 1 544,67 přepište na 1 538,67
- Srážkový limit 9 268 přepište na 9 232,00

Změna 6. Vyměř. zákl. ZP-stát, neboli částka, o kterou se snižuje vyměřovací základ na ZP u
pracovníka se zdravotním postižením u zaměstnavatelů s více než 50% osob se zdravotním
postižením, pokud je u zaměstnance v základních údajích zatržena „Sleva zdr. pojištění“.
- hodnotu 6444 přepište na 6814

Změna 7. Min. vyměř. zákl. pro pojiš.
- hodnotu 9900 přepište na 11000

Poznámka 1:
Pro úplnost připomínáme, že nezměněn zůstává pro rok 2017 v Konfiguraci I mimo jiné
Limit srážkové daně 10000 Kč,
Bonus Od 50,00 Do 5025 Kč
odpočet z daně
na poplatníka (zaměstnance) 2070 Kč, nazvaný v legislativě základní sleva
na manželku 2070 Kč, nazvaný v legislativě sleva na manžela
na invaliditu 1. a 2. stupně 210 Kč, nazvaný v legislativě základní sleva na invaliditu
na invaliditu 3. stupně 420 Kč, nazvaný v legislativě rozšířená sleva na invaliditu
na ZTP/P 1345 Kč nazvaný v legislativě sleva na držitele průkazu ZTP/P
na studenta 335 Kč nazvaný v legislativě sleva na studenta
a že i pro rok 2017 zůstává nezměněn Rozhodný příjem pro SP a ZP 2500 Kč.

Záložka „Konfigurace II“, oddíl „Náhrady a dávky od 2009“
Hodnoty „do 3 Dnů“ a „do 14 Dnů“ zůstávají nezměněny


Změna 8. Redukce DVZ do
hodnotu 901,- přepište na 942 = 1. redukční hranice 164,85
hodnotu 1 351,- přepište na 1 412 = 2. redukční hranice 247,10
hodnotu 2 701,- přepište na 2 824 = 3. redukční hranice 494,20

II. Nové tarify zaručené mzdy od ledna 2016
Nejnižší úroveň zaručené mzdy je odstupňována do osmi skupin prací na základě složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonané práce. Obecné charakteristiky prací pro účely zařazení práce do některé z 8 skupin jsou uvedeny v příloze k nařízení vlády č. 567/2206 Sb. v platném znění. Dále jsou zde uvedeny příklady prací zařazených do jednotlivých skupin a ty jsou zpracovány podle jednotlivých oborů.
Pozor, od 1.1.2017 byla zrušena nižší minimální a zaručená mzda pro invaliditu 1., 2. a 3. stupně.
Pro omezené pracovní uplatnění platí tedy stejné sazby jako pro pracovní uplatnění plné.

Od 1.1.2017 jsou nově zvýšeny nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou 40 hodinovou týdenní pracovní dobu takto:

Skupina prací
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance
pro invaliditu 1., 2. nebo 3. stupně

v Kč za hodinu
v Kč za měsíc
v Kč za hodinu
v Kč za měsíc
1.
66,00
11000
66,00
11000
2.
72,90
12200
72,90
12200
3.
80,50
13400
80,50
13400
4.
88,80
14800
88,80
14800
5.
98,10
16400
98,10
16400
6.
108,30
18100
108,30
18100
7.
119,60
19900
119,60
19900
8.
132,00
22000
132,00
22000
Kolektivní smlouvou je možno sjednat tarify jiné (i nižší).

Při posuzování, zda je zaručená mzda dodržena, se do zaručené mzdy nezahrnuje mzda nebo plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a neděli.

Pro kontrolu správnosti vyplácení mezd minimálně ve výši zaručené mzdy musí být sazby zaručené mzdy jednotlivých skupin prací uvedeny v číselníku 645 – viz Mzdové údaje/trojtečka u Třídy.

V číselníku 645
- u hospodářských organizací (u firem), kde je osmi-třídní systém odměňování, jsou skupiny prací přiřazeny odpovídajícím třídám - první třídě první skupina až osmé třídě osmá skupina (číselník 645 má 8 řádků sazeb zaručené mzdy)
- u rozpočtových a příspěvkových organizací (u veřejných služeb a správy), kde je šestnácti-třídní systém odměňování, je vzestupně skupina prací přiřazena vždy dvojici odpovídajících tříd - první a druhé třídě první skupina až patnácté a šestnácté třídě osmá skupina.

Uživatelé si musí číselník 645 aktualizovat tak, že po jeho otevření a editaci (po F4) sami upraví jednotlivé sazby číselníku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ti uživatelé, kteří používají svůj vlastní číselník 645 by si ho měli také příslušně upravit.

Důležité !!!
Po úpravě konfigurace ledna 2017 a po úpravě nových tarifů zaručené mzdy od ledna 2017, musíte přepočítat všechny dříve vypočtené mzdy v 01/2017.
Přepočet spočívá v tom, že znovu provedete výpočty pomocí klávesy F10.
Uvedená operace (i opakovaně) nijak nenaruší strukturu výpočtu mzdy, pouze se ve finančním vyjádření změní ty části výpočtu, které mají vazbu na hodnoty z konfigurace a z číselníku zaručené mzdy.
Provedení výpočtů se dá uskutečnit i hromadně přes tlačítko „Výpočet všech“, které se zpřístupní v pravém horním rohu okna „Zaměstnanci“ po F4.
Zde se využije tlačítko „Výpočet mezd všech zaměstnanců“, a to z následné nabídky „Od počátku seznamu“. Předtím ale musí být v „Seznamu osob“ zvolena možnost „Všichni“.

III. Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění v roce 2017
Příspěvek zaměstnavatele, v součtu do 50.000 Kč za rok na penzijní připojištění a spoření a životní pojištění, nepodléhá sociálnímu ani zdravotnímu pojištění a dani z příjmů a je daňově uznatelným nákladem.
Příspěvek zaměstnavatele, v součtu nad 50.000 Kč za rok na penzijní připojištění a spoření a životní pojištění, podléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění a dani z příjmů a je nadále daňově uznatelným nákladem.

Proto musí být v Tabulce mzdových složek měsíce 01/2017 (v MZDY/POŘIZOVÁNÍ DAT) upraven název mzdových složek uvedených benefitů tak, aby ctil částku 50000 Kč.
Je-li například pro penzijní připojištění vyčleněna MS 761 s názvem „penzijní připojištění“,
tak u MS 7611 by mohl název znít „PP do 50000 i se ZP“
a u MS 7612 by mohl název znít „PP nad 50000 i se ZP“.
Případnou mzdovou složku 7613 zrušte pomocí F8.

Je-li například pro životní pojištění vyčleněna MS 765 s názvem „životní pojištění“,
tak u MS 7651 by mohl název znít „ZP do 50000 i s PP“
a u MS 7652 by mohl název znít „ZP nad 50000 i s PP“.
Případnou mzdovou složku 7653 zrušte pomocí F8.

Poznámka:
V roce 2016 byla limitní částka o 20.000 Kč nižší a činila 30.000 Kč.

V Jeseníku 18.1.2017
Laštovica

Aktualizace sotware     MzdyZáznam vložil Petr Laštovica dne 18.01.2017
© 2018 Hlavní upgrade mezd Sisyfos leden 2017 | Aktualizace sotware | ALEF JESENÍK S.R.O. - ekonomický software Všechna práva vyhrazena. Optimalizováno pro IE7, Gecko a Operu.
Voltage Multimedia Studio - Tvorba www stránek, internetových prezentací, katalogů a eshopů. Login