Logo

Informace ke mzdám pro počátek kalendářního roku 2017 | Aktualizace sotware | ALEF JESENÍK S.R.O. - ekonomický software

Informace ke mzdám pro počátek kalendářního roku 2017

Informace ke mzdám pro počátek kalendářního roku 2017
s programem minimálně z 5.1.2017

I. Uzávěrka měsíce 12/2016
Pokud nejste povinni řešit nevyplacený čistý příjem za rok 2016, nevyplacený do 31.1.2017,
můžete bez obav přejít uzávěrkou do měsíce ledna 2017.
V opačném případě můžete provést uzávěrku měsíce 12/2016 až po zadání nevyplaceného čistého příjmu, které je součástí zpracování mezd 12/2016.

II.Nevyplacený čistý příjem
Zadávání nevyplaceného čistého příjmu v roce 2016, nevyplaceného do 31.1.2017, je součástí zpracování mezd 12/2016 dle dále uvedených zásad.

Pro NEVYPLACENÝ ČISTÝ PŘÍJEM v roce 2016 platí stejné zásady jako v roce 2015.
Uvedené se týká hospodářských (obchodních) organizací, ne škol, úřadů a podobně.
Nevyplacený čistý příjem za rok 2016 do 31.1.2017 snižuje, při ročním zúčtování zálohové daně nebo pro účely daňového přiznání zaměstnance, skutečnou výši zúčtovaného úhrnu příjmu ke zdanění, skutečnou výši k tomu zúčtovaného sociálního a zdravotního pojištění organizace (z nákladů) a skutečnou výši vypočtené zálohové daně po snížení a slevě.
Za čistý příjem je považován Úhrn příjmu ke zdanění mínus Úhrn pojistného zaměstnance
mínus Úhrn zálohově sražené daně po snížení a slevě.
Skutečný čistý příjem za rok 2016 je poměrově srovnáván s Úhrnem příjmu ke zdanění, s Úhrnem pojistného z nákladů a s Úhrnem zálohově sražené daně po snížení a slevě. V tomto poměrovém srovnání je pak nevyplacený čistý příjem rozklíčován na Úhrn příjmu ke zdanění, Úhrn pojistného z nákladů a Úhrn zálohově sražené daně po snížení a slevě.

MZDOVÉ ÚČETNÍ TĚCH ORGANIZACÍ, KTERÝCH SE UVEDENÁ PROBLEMATIKA TÝKA,
musí nevyplacený čistý příjem zadat do mzdy jednotlivých zaměstnanců ještě ve zpracování měsíce prosince 2016.
Nevyplacený čistý příjem se zadává pomocí MS 7xx. Jde o MS, např. 752, na jejímž základě se vygenerují další tři odpovídající MS 7521, 7522 a 7523. Tyto celkem 4 MS musí být ale uživateli předem nadefinovány v Tabulce MS. Pokud jste si je nenadefinovali již v předchozích letech,
tak znovu uvádíme jejich strukturu.
Výpočet
MSL Název Nep OHSKP Ho Sa Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------
752 Nevyplaceno v čistém NNN N PN* zbytek MS se nevyplňuje
7521 Úhrn příjmů ke zdaň. NNN N zbytek MS se nevyplňuje
7522 Pojistné z nákladů NNN N zbytek MS se nevyplňuje
7523 Výsledná záloh. daň NNN N zbytek MS se nevyplňuje

*
Pozor, do roku 2007 se používal znak NP (nevyplacený příjem).
Od roku 2008 se používá znak PN (příjem nevyplacený).
Původní MS (do roku 2007) pro nevyplacený čistý příjem musí být zachovány.


Písmena PN vyplňte ve sloupci Kč pouze u první MS (z příkladu u MS 752)
Z uvedeného je vidět, že u žádné ze čtyř MS se nevyplňují údaje běžně vyplňované. Mzdové složky tak neovlivňují samotný výpočet mzdy. Pokud ano, jsou chybně zadány.

Dlužný nevyplacený čistý příjem se do výpočtu mzdy zadává jen první třímístnou MS, např. 752. Doprovodné MS se čtvrtou číslicí 1,2 a 3 (7521, 7522 a 7523) se pak vygenerují programově.
Nevyplacený čistý příjem se zadává jako KLADNÁ ČÁSTKA. Pokud má pracovník více vztahů, lze nevyplacený čistý příjem zadat jen u jednoho vztahu za všechny vztahy v součtu.
Dlužnou nevyplacenou kladnou částku lze zadat pouze v měsíci prosinci příslušného roku - nyní v prosinci 2016, a to i u těch zaměstnanců, kteří skončili pracovní poměr v průběhu roku.
Poznámka!!!
Vyplácení (vrácení) dlužných částek v následujících letech, třeba i postupné, může být zadáváno v libovolných měsících, a to jen jako MÍNUSOVÁ ČÁSTKA, např. MS 752 = -20000. Navíc musí být u vrácené MS uživatelem uvedeno to období z minulosti, kdy byla dlužná částka zúčtována jako nevyplacená. Jde vždy o 12. měsíc některého z předchozích roků.

III.Tisk mzdových listů
Mzdové listy za rok 2016 mohou být tištěny kdykoliv po zpracování mezd 12/2016. Doporučujeme je tisknou po závěrce měsíce 12/2016, tedy po přechodu na měsíc leden 2017.

IV.Tvorba kalendářů
Kalendáře pro rok 2017 mohou být vytvářeny kdykoliv, nejpozději před začátkem zpracování mezd měsíce ledna 2017.

Kalendáře mohou být vytvářeny jen v okně „Kalendáře“, dostupném
- přes nabídku Mzdy/Pořizování dat/Kalendáře
- nebo přes nápovědu v údaji „Číslo Kalendáře“ v záložce „Mzdové údaje“ nebo „Mzdy-výpočet“
Tvorba kalendářů může probíhat dvojím způsobem.
1. Buď tvorba kalendářů jejich generováním na celý rok 2017 přes záložku „Generování kalendářů“
2. nebo tvorba samostatných kalendářů po jednotlivých měsících v záložce „Kalendáře“.

Ad 1) Před generováním kalendářů na celý rok 2017 si nezapomeňte nejprve nastavit svátky generovaného roku přes tlačítko „Snížit rok, Zvýšit rok“ .
Jednorázové generování kalendářů vždy na celý rok přichází v úvahu zejména u kalendářů se sobotami a nedělemi dle plánovacího kalendáře a se stejným denním úvazkem za všechny pracovní dny měsíce od pondělí do pátku.
Dají se tak generovat pochopitelně vedle Kalendářů plného úvazku - typ 1 i kalendáře typu 2 = kalendáře kratšího úvazku (při nich se do mzdových údajů zadává plný měsíční tarif) a kalendáře typu3 = kratší kalendáře (při nich se do mzdových údajů zadává měs. tarif již příslušně krácený).
Poznámka:
Místo kalendářů typu 2 a 3, se všemi sobotami a nedělemi a stejně kratšími (výjimečně i delšími) směnami, je výhodnější použít kalendáře typu 1 se zadáním kratších úvazků ve mzdových údajích.

Ad 2) Před tvorbou samostatných kalendářů v záložce „Kalendáře“si nezapomeňte v záložce „Generování kalendářů“ nejprve nastavit svátky generovaného roku přes tlačítko „Snížit rok, Zvýšit rok“ .
Samostatně zadávanými kalendáři jsou zejména kalendáře typu 2 a 3, kdy dny pracovního klidu buď neodpovídají sobotám a nedělím nebo délky směn jsou rozdílné a uživatelé musí rozpisy dnů upravit na požadované hodnoty.

Poznámka:
Kalendáře typu 2 a 3 se pochopitelně dají vytvořit i jednorázově na celý rok přes záložku „Generování kalendářů“ s tím, že jednotlivé měsíce pak budou uživateli postupně obsahově předefinovány (konkretizovány) dle skutečných podmínek jednotlivých měsíců.
Uživatelsky je nesporně výhodnější generovat kalendáře typu 2 a 3 jednorázově na celý rok pro pozdější konkretizaci.

DŮLEŽITÉ !!!!!
Při tvorbě kalendářů všech typů a rozpisů, se do týdenního úvazku musí vždy vyplnit stanovený týdenní úvazek pro plnou pracovní dobu. Týdenní úvazek z kalendářů je totiž využíván při tvorbě průměrného měsíčního výdělku v zápočtovém listě.

Navíc týdenní úvazek v plné výši u jakéhokoli kalendáře je zároveň informací o stanovených týdenních pracovních dobách v organizaci.

V.Převod dovolených
Po přechodu na leden 2017 musí být proveden v „Ročním zpracování“ (Mzdy/Roční zpracování)„Převod dovolených“ přes tlačítko „Zápis do mz. údajů“.
Jak by po aktivaci tlačítka „Zápis do mz. údajů“ převod dovolené skutečně proběhl, se můžete přesvědčit v kontrolním protokole o převodu dovolených vytvořeném tlačítkem „Kontrolní protokol“.
Kontrolní protokol je vygenerován na základě nastavení parametrů.
Je-li kontrolní protokol v pořádku, aktivujte tlačítko „Zápis do mz. údajů“.

Převodem je nastaven nový nárok na dovolenou pro rok 2017 a vyčísleny dny dovolené převedené z roku 2016. Z roku 2016 se ale převedou dny dovolené maximálně ve výši nároku. Počty nepřevedených dnů jsou uvedeny v protokole o převodu. Uživatel si pak může ve mzdových údajích počet pracovních dnů převedené dovolené upravit.
Pro nový nárok je zohledněno datum nástupu a výstupu, kdy nárok je stanoven pouze za celé měsíce trvání pracovně-právního vztahu.
Dále je ve mzdových údajích vynulován údaj „dovolené ČERPÁNÍ“ vygenerovaný při případném předešlém zadání čerpání dovolené ve výpočtu 01/2017, pro jehož obnovu stačí pouze provést nový přepočet mezd (F10).
Úloha „Převod dovolených“ může být bez následků opakována, např. pro špatné stanovení nároků.
V případě nejasností se obraťte na ing. Laštovicu, tel. 584411970.


VI.Roční zúčtování daňových záloh za rok 2016
V ročním zúčtování daňových záloh za rok 2016 jsou, stejně jako v roce 2015, odstupňovány Slevy na děti podle uplatňovaných pořadí zvýhodnění 1 až 3.- viz bod B) 2., druhý odstavec.
Připomínáme, že v rámci ročního zúčtování záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti může od roku 2014 poplatník uplatnit slevu na dani za umístění dítěte. Tuto slevu může uplatnit ve výši prokázaných výdajů (bez stravného a jízdného) za pobyt dítěte v předškolním zařízení. Na každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy platné k 1.1. zdaňovacího období. Za rok 2016 je to max. 9.900 Kč.
Dále lze už třetí rok roční zúčtování provést i u poplatníka, u něhož v roce 2016 došlo k solidárnímu zvýšení daně u záloh, ale za celý rok 2016 se solidární zvýšení daně neuplatní, protože roční příjem poplatníka nepřekročil 1.296.288 Kč.
Roční zúčtování záloh na daň za rok 2016 lze provést při zúčtování mezd měsíce ledna až března 2017.

Úlohu „Roční zúčtování daně“ najdete v : Mzdy / Roční zpracování

A) Nejprve musí být provedena „Příprava dat pro RZD“.
Pozor, opakované provedení „Přípravy dat pro RZD“ ruší již pracně provedené „Doplnění a opravy dat“!!!

B) „Doplnění a opravy dat“.
Na „Doplnění a opravy dat“ je přístup i z nabídky „Výpočet zúčtování daní“ přes tlačítko „Data“.
Tím je umožněn z výpočtu rychlý přístup k doplnění a opravě dat a zpětný návrat do výpočtu.

V „Doplnění a opravy dat se nabízí seznam zaměstnanců. Pro každého zaměstnance je vyčleněn k doplnění jeden řádek (viz bod 1.) a k němu podtabulka (viz bod 2.).

Řádky zaměstnanců se dají řadit
- podle Příjmení,
- podle Rodného čísla nebo
- podle Osobního čísla,
a to kliknutím na požadovaný název sloupce.

1.
Roční zúčtování bude provedeno u těch zaměstnanců, u kterých bude do sloupce
„Požádal“ (Pož) doplněno písmeno A (=Ano).
a) Sloupec „Manžel“ slouží k uplatnění snížení daně na manžela (manželku) v měsíční výši 2070,-Kč, pokud jeho roční příjem nepřesáhne částku 68000,-Kč . Do tohoto sloupce vepisují uživatelé počet měsíců manželství k prvnímu dni měsíců. U manžela ZTP/P se počet měsíců uvádí ve
dvojnásobné výši. Maximálně zde tedy může být vepsáno 2 x 12 = 24 měsíců
Je nezbytné, aby v konfiguraci měsíce PROSINCE 2016 byla v údaji „Daňový odpočet- manž.“
vyplněna hodnota 2070.
Prosincová konfigurace vám bude zpřístupněna, pokud se ve mzdovém období šipkou posunete do
uzavřeného období 12.2016.
b) Do sloupce „Umíst. dítěte“ (Umístění dítěte) se, k uplatnění snížení daně, vepisuje celková prokázaná výše výdajů (bez stravného a jízdného) v roce 2016 za pobyt vyživovaných dětí v předškolním zařízení - za jedno dítě maximálně 9900 Kč.
c) Další sloupce slouží pro uplatnění nezdanitelných částí základu daně.
2.
V podtabulce jsou u každého zaměstnance v jednom řádku uvedena potřebná data ke zúčtování daňových záloh ze všech vztahů zaměstnance. Data od ostatních zaměstnavatelů musí uživatelé do podtabulky vepsat do nových řádků. Slevy na děti a jejich invaliditu i ostatní snížení daně na zaměstnance studenty či invalidy (Inv 1,2 - Inv 3 - ZTP/P) se vyjadřují počtem měsíců.
Např. sleva na dvě děti s pořadím zvýhodnění 3 (Děti 3) po celý rok je dána číslem 24.
Počet měsíců uvedený ve sloupci „Měsíců“ je formální (nemá vliv na výpočet) a v součtu měsíců za více zaměstnavatelů (včetně úřadu práce) by měl kontrolně činit 12. Jde o vazbu na základní slevu na poplatníka 24840 ročně, která není závislá na počtu měsíců.
Doplnění a opravy dat v podtabulce jsou plně v kompetenci uživatelů.

Protože slevy na děti jsou dány pořadím zvýhodnění 1 až 3 s případnou invaliditou dětí,
je podle pořadí zvýhodnění rozčleněno uplatnění zvýhodnění na Děti1 a ZTP1, Děti2 a ZTP2,
Děti3 a ZTP3.
Z pravidel uplatňování zvýhodnění vyplývá, že u pořadí zvýhodnění 1 a 2 a jejich invalidity může být uveden maximální počet měsíců 12.
Při uplatňování záloh činil na dítě s pořadím zvýhodnění 1, daňový odpočet 1117 Kč po celý rok 2016. Na dítě s pořadím zvýhodnění 2 činil daňový odpočet do dubna 1317 Kč a od května 1417 Kč. Na děti s pořadím zvýhodnění 3 činil daňový odpočet do dubna 1417 Kč a od května 1717 Kč.
Pro roční zúčtování bude uplatněn zvýšený daňový odpočet na děti za celý rok 2016.
Výše odpočtů na děti bude pro výpočet daně brána z konfigurace měsíce prosince 2016.
C) „Výpočet zúčtování daní“ Výpočet je umožněn po jednotlivých zaměstnancích a pokud nebude
vyplněno osobní číslo ani jméno, tak za všechny zaměstnance podléhající zúčtování.
Přes tlačítko „Data“ je odtud umožněn rychlý přístup do Doplnění a oprav dat a zpětný návrat.
Doplnění a opravy dat se projeví ve výpočtu zúčtování daní jen pokud uživatel opustí opravovaný nebo doplňovaný řádek!!!
Jsou nabízeny dvě řádkové sestavy a jedna oficiální předepsaná stránková.
V řádkových sestavách je vidět výše zúčtování přeplatku na dani jako MS 912 a doplatku na bonusu jako MS 9121.
Připomínám, že MS 9121 (s názvem doplatek na bonusu) musí být definována v tabulce mzdových
složek, a to stejně jako MS 912 s tím, že znak - (mínus) bude pouze ve sloupci V (Výplata) a ne ve
sloupci Č (Čistá) ani X (eXekuce), kde u MS 912 zde musí být znak mínus povinně. MS 912 má tedy znak mínus (-) pod Č, V a X a MS 9121 jen pod V.
Po provedení všech příslušných úprav a kontrol si uživatelé Zatržením údaje „Vytvoření souboru
mzdových složek“ vytváří soubor mzdových složek 912 a 9121 určený k načtení do mezd přes
Mzdy/ Pořizování dat/ Pořízení MS a převod do mezd/ Otevřít, kdy po otevření vytvořeného
souboru se MS 912 a 9121 načtou do mezd tlačítkem „Načíst do mezd“.
Po načtení MS 912 a 9121 do mezd musí být proveden přepočet mezd, aby roční zúčtování daňových záloh prošlo výpočtem.

VII.Povinný podíl zaměstnávání osob se zdrav. postižením
Pro plnění zaměstnávání povinného podílu osob se zdravotním postižením je třeba zjišťovat průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, a to
1. celkový pro vybraný okruh pracovně–právních vztahů,
2. zaměstnanců se zdravotním postižením = částečně invalidních (s invaliditou 1. nebo 2. stupně) - i bez důchodu a zdravotně znevýhodněných potvrzených úřadem práce a
3. zaměstnanců s těžkým zdravotním postižením = plně invalidních (s invaliditou 3. stupně)
- i bez důchodu.
Zaměstnanec jen ZTP/P se pro povinný podíl nepovažuje za zdravotně postiženého.

Pro zjištění průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců slouží v obecných sestavách (Mzdy/Tisky měsíční uzávěrky/Rozborové tabulky/Obecné sestavy horizontální) sestava č.100 nazvaná „Průměr přepočt. prac. pro povinný podíl“ (Průměr přepočtených pracovníků pro povinný podíl).

Výpočty průměrných počtů se v parametrech tisku dají volit
pro vybrané druhy pracovních poměrů,
pro vybrané druhy důchodů,
pro jednotlivce,
pro vybranou skupinu jednotlivců a
bez výběru za všechny zaměstnance, ve všech případech prvotně jmenovitě, volbou pak souhrnně.
Volba jednotlivce nebo skupinu jednotlivců se provede tak, že v parametrech tisku se z nabídky levého pole „Členění podle“ přesune do pravého pole „Zaměstnanec“ a tím se zpřístupní k zatržení „Výběr zaměstnance“.

Sestava Průměru přepočtených pracovníků pro povinný podíl je konstruována tak, že započítávané hodiny odpracované i neodpracované jsou prvotně načítány i z případných dnů svátků (S). Takto napočítané hodiny jsou paušálně sníženy o hodiny svátků z kalendářů jednotlivých pracovníků při zohlednění datumů nástupů a výstupů a kratších úvazků. Protože při tomto snížení se navíc odečítají i hodiny náhrad mzdy za svátek a hodiny svátků za nezapočítávané hodiny (dlouhodobé uvolnění, neplacené volno omluvené i neomluvené, mateřská a rodičovské volno), eliminuje se tento
odečet hodin jejich zpětným načtením. Jako poslední se zohlední práce ve svátek pomocí MS 217 = příplatek za práci ve svátek.
Výsledkem jsou celkové započitatelné hodiny bez hodin svátků, dělené hodinovým fondem plné pracovní doby bez svátků a to po jednotlivých pracovních vztazích zaměstnanců.
Při uvedené konstrukci je jedno, jestli se za dobu svátku mzda nebo plat nekrátí nebo jestli se za dobu svátku poskytuje náhrada mzdy za svátek.

V souvislosti s povinným podílem připomínáme, že příplatek za práci ve svátek je dvojí.
MS 217 = příplatek za práci ve svátek v rámci kalendářního fondu pracovní doby a
MS 2171 = příplatek za práci ve svátek v přesčasové práci.

VIII.Přehledná sestava o zúčtovaných daních
V Mzdy/Tisky měsíční uzávěrky/Rozborové tabulky/Obecné sestavy horizontální je sestava č. 99 – Přehled daní. Nejvyužitelnější použití má pro „Souhrnný výpis“ v členění „Po měsících“.
Zpřístupnění zatržení prošedlého údaje „Po měsících“ se provede tak, že v parametrech tisku se z nabídky levého pole „Členění podle“ přesune do pravého pole „Zaměstnanec“.
Při souhrnném výpisu se potlačí vyčíslení na zaměstnance.
Že máte správnou verzi sestavy ověříte tak, že čtvrtý sloupec sestavy je nazván „Solidární zvýšení daně MS 9111 (+)“.


V Jeseníku 5.1.2017
Laštovica


Poznámka:
Potřebné informace pro výpočet mezd za leden 2017 obdržíte po 20. lednu 2017.


V případě jakýchkoliv nejasností se neostýchejte zavolat.

Aktualizace sotware     MzdyZáznam vložil Petr Laštovica dne 09.01.2017
© 2018 Informace ke mzdám pro počátek kalendářního roku 2017 | Aktualizace sotware | ALEF JESENÍK S.R.O. - ekonomický software Všechna práva vyhrazena. Optimalizováno pro IE7, Gecko a Operu.
Voltage Multimedia Studio - Tvorba www stránek, internetových prezentací, katalogů a eshopů. Login