Hlavní upgrade mezd Sisyfos leden 2016 | Mzdy ALEF JESENÍK S.R.O. - ekonomický software
ALEF JESENÍK S.R.O. JE FIRMA, KTERÁ SE ZABÝVÁ VÝVOJEM A TVORBOU PŮVODNÍHO ČESKÉHO SOFTWARE JIŽ OD ROKU 1990.
 

Aktualizace sotware     Mzdy     Hlavní upgrade mezd Sisyfos leden 2016

Hlavní upgrade mezd Sisyfos leden 2016

Dále uvedené platí v plné výši od programové verze minimálně ze dne 13.1.2016, kdy datum programové verze je uvedeno v Hlavním okně aplikace Mzdy vpravo dole v závorce, kde musí být „Verze 2014 (13.1.2016)“ nebo novější.
Poslední verzi programu si stáhněte přes Servis/Stažení nové verze programu/Stáhnout a aktualizovat/Uložit. Cestu pro uložení nevolte, máte ji pravděpodobně nastavenou.

I. Úprava konfigurace v období 01. 2016
Od ledna 2016 dochází ke změně některých rozhodných údajů pro výpočet mezd. Jsou to skutečnosti, které jsou zaznamenávány v konfiguraci a které tedy musí být od ledna 2016 změněny.
Lednovou konfiguraci roku 2016 si vyvoláte tak, že
si nejprve otevřete okno Zaměstnanci (Mzdy/Pořizování dat/Zaměstnanci a výpočet mezd/)
měsíce ledna 2016 a následně, při tomto otevřeném okně,
si ve Mzdy/Pořizování dat/Konfigurace otevřete okno samotné Konfigurace mezd
období 01.2016. Období konfigurace si musíte zkontrolovat, abyste neprovedli změny
v konfiguraci jiného měsíce. Právě otevření mezd 01/2016 dle předchozího odstavce zajistí zpřístupnění konfigurace 01/2016.

Změny konfigurace vám budou umožněny po F4.
Změnám konfigurace věnujte náležitou pozornost, protože případné nepřesnosti vyplnění se projeví ve výpočtech mezd jako mimo-programové nekontrolované chyby.

Nové hodnoty v konfiguraci pořizujte bez mezer a ne s mezerami, jak jsou někde zobrazovány.

Záložka „Konfigurace I“,

Změna 1. Minimální mzda
- hodnotu 9200 přepište na 9900

Změna 2. Minimální mzda hodinová
- hodnotu 55,00 přepište na 58,70

Daňové odpočty na děti
Odpočty na děti se prozatím nemění. Navrhované navýšení nebylo doposud právně ošetřeno.
Odpočty budou nadále činit:
Daňový odpočet – dítě 1. 1117
Daňový odpočet – dítě 2. 1317
Daňový odpočet – dítě 3. 1417
O změně daňových odpočtů na děti vás budeme včas informovat. K navýšení snad dojde k 1.3.2016.
Zpětné uplatnění vyšších odpočtu od ledna 2016 má být umožněno až při ročním zúčtování záloh za rok 2016.

(V návrhu je, aby odpočet na první dítě byl beze změny 1117 Kč, na druhé dítě byl 1417 Kč a na třetí dítě byl 1717 Kč.)


Změna 3. Minimální mzda k 1.1.
- hodnotu 9200 přepište na 9900

Změna 4. Max. vym. základ SP
hodnotu 1 277 328,- přepište na 1 296 288

Změnou Max. vym. základu SP dojde v konfiguraci k automatické změně limitu pro
Solidární zvýšení daně z částky 106444 na 108024. Tento limit činí 1/12
z Max. vym. Základu SP a zobrazí se vám až při novém vstupu do konfigurace.

Max. vym. základ ZP je zrušen již od ledna 2013,
hodnota 1 809 864,- je programově znepřístupněna – je prošedlá

Změna 5. Nezabavitelná částka
- hodnotu na osobu povinného 6 118,00 přepište na 6 178,67
- hodnotu na vyživovanou osobu 1 529,50 přepište na 1 544,67
- Srážkový limit 9 177 přepište na 9 268,00

Změna 6. Vyměř. zákl. ZP-stát, neboli částka, o kterou se snižuje vyměřovací základ na ZP u
pracovníka se zdravotním postižením u zaměstnavatelů s více než 50% osob se zdravotním
postižením, pokud je u zaměstnance v základních údajích zatržena „Sleva zdr. pojištění“.
- hodnotu 6259 přepište na 6444

Změna 7. Min. vyměř. zákl. pro pojiš.
- hodnotu 9200 přepište na 9900

Poznámka 1:
Pro úplnost připomínáme, že nezměněn zůstává pro rok 2016 v Konfiguraci I mimo jiné
Limit srážkové daně 10000 Kč,
Bonus Od 50,00 Do 5025 Kč
odpočet z daně
na poplatníka (zaměstnance) 2070 Kč, nazvaný v legislativě základní sleva
na manželku 2070 Kč, nazvaný v legislativě sleva na manžela
na invaliditu 1. a 2. stupně 210 Kč, nazvaný v legislativě základní sleva na invaliditu
na invaliditu 3. stupně 420 Kč, nazvaný v legislativě rozšířená sleva na invaliditu
na ZTP/P 1345 Kč nazvaný v legislativě sleva na držitele průkazu ZTP/P
na studenta 335 Kč nazvaný v legislativě sleva na studenta
a že i pro rok 2016 zůstává nezměněn Rozhodný příjem pro SP a ZP 2500 Kč.

Záložka „Konfigurace II“, oddíl „Náhrady a dávky od 2009“
Hodnoty „do 3 Dnů“ a „do 14 Dnů“ zůstávají nezměněny


Změna 8. Redukce DVZ do
hodnotu 888,- přepište na 901 = 1. redukční hranice 157,68
hodnotu 1 331,- přepište na 1 351 = 2. redukční hranice 236,43
hodnotu 2 662,- přepište na 2 701 = 3. redukční hranice 472,68

II. Nové tarify zaručené mzdy od ledna 2016
Nejnižší úroveň zaručené mzdy je odstupňována do osmi skupin prací na základě složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonané práce. Obecné charakteristiky prací pro účely zařazení práce do některé z 8 skupin jsou uvedeny v příloze k nařízení vlády č. 567/2206 Sb. v platném znění. Dále jsou zde uvedeny příklady prací zařazených do jednotlivých skupin a ty jsou zpracovány podle jednotlivých oborů.

Od 1.1.2016 jsou nově zvýšeny nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou 40 hodinovou týdenní pracovní dobu takto:

Skupina prací
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance
pro invaliditu 1., 2. nebo 3. stupně

v Kč za hodinu
v Kč za měsíc
v Kč za hodinu
v Kč za měsíc
1.
58,70
9900
55,10
9300
2.
64,80
10900
60,90
10300
3.
71,60
12100
67,20
11300
4.
79,00
13300
74,20
12500
5.
87,20
14700
81,90
13800
6.
96,30
16200
90,50
15300
7.
106,30
17900
99,90
16800
8.
117,40
19800
110,30
18600
Kolektivní smlouvou je možno sjednat tarify jiné (i nižší).

Při posuzování, zda je zaručená mzda dodržena, se do zaručené mzdy nezahrnuje mzda nebo plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a neděli.

Pro kontrolu správnosti vyplácení mezd minimálně ve výši zaručené mzdy musí být sazby zaručené mzdy jednotlivých skupin prací uvedeny v číselníku 645 – viz Mzdové údaje/trojtečka u Třídy.

V číselníku 645
- u hospodářských organizací (u firem), kde je osmi-třídní systém odměňování, jsou skupiny prací přiřazeny odpovídajícím třídám - první třídě první skupina až osmé třídě osmá skupina (číselník 645 má 8 řádků sazeb zaručené mzdy)
- u rozpočtových a příspěvkových organizací (u veřejných služeb a správy), kde je šestnácti-třídní systém odměňování, je vzestupně skupina prací přiřazena vždy dvojici odpovídajících tříd - první a druhé třídě první skupina až patnácté a šestnácté třídě osmá skupina.

Uživatelé mohou číselník 645
I. buď aktualizovat tak, že po jeho otevření a editaci (F4) sami upraví jednotlivé sazby
II. nebo ho aktualizují importem.

Aktualizace importem:
1. Přes informace v Hlavním okně aplikace Mzdy si
- z nabídky „Číselník 645 pro firmy“ nebo
- z nabídky „Číselník 645 pro rozpočtovky“
stáhněte do zvoleného adresáře na svůj PC soubor „OB_CISELNIK“. Soubor je zazipovaný.
2. Soubor „OB_CISELNIK“ rozzipujte.
3. V základní nabídce zvolte „Servis / Export a Import tabulek.
4. V levé části okna „Export a Import Tabulek“ vyhledejte a označte (modrý pruh) soubor
„OB_CISELNIK“.
5. V pravé části uprostřed u Importu zatrhněte údaj „Přepsat původní věty“.
Údaj „Vymazat původní tabulku“ NESMÍTE v žádném případě zatrhnout.
6. Klikněte na import.
7. Ve vyvolaném okně nazvaném „Otevřít“, v „Oblasti hledání“ vyhledejte Vámi uložený
rozzipovaný soubor (dle bodu 1. a 2.) se stejným názvem OB_CISELNIK a označte
ho kliknutím.
8. Klikněte na tlačítko „Otevřít“, provede se import.
9. „Konec importu“ je signalizován pod tlačítkem „Import“.
Import ukončete křížkem v pravém horním rohu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ti uživatelé, kteří používají svůj vlastní číselník 645 by si ho měli také příslušně upravit.

Důležité !!!
Po úpravě konfigurace ledna 2016 a po úpravě nových tarifů zaručené mzdy od ledna 2016, musíte přepočítat všechny dříve vypočtené mzdy v 01/2016.
Přepočet spočívá v tom, že znovu provedete výpočty pomocí klávesy F10.
Uvedená operace (i opakovaně) nijak nenaruší strukturu výpočtu mzdy, pouze se ve finančním vyjádření změní ty části výpočtu, které mají vazbu na hodnoty z konfigurace a z číselníku zaručené mzdy.
Provedení výpočtů se dá uskutečnit i hromadně přes tlačítko „Výpočet všech“, které se zpřístupní v pravém horním rohu okna „Zaměstnanci“ po F4.
Zde se využije tlačítko „Výpočet mezd všech zaměstnanců“, a to z následné nabídky „Od počátku seznamu“. Předtím ale musí být v „Seznamu osob“ zvolena možnost „Všichni“.

III. Důchodové spoření II. pilíř
S koncem roku 2015 končí důchodové spoření ve druhém důchodovém pilíři. Bez zásahu uživatelů již nebude od ledna 2016 důchodové spoření programově počítáno.
Sazba pro odvod sociální pojištění zaměstnance bude opět činit 6,5%.

IV. Roční zúčtování daňových záloh (RZD) za rok 2015
s programem minimálně z 13.1.2016 !!!
V ročním zúčtování daňových záloh za rok 2015 došlo oproti předchozímu roku k jedné podstatné změně. Slevy na děti jsou odstupňovány podle uplatňovaných pořadí zvýhodnění 1 až 3.- viz bod B) 2., druhý odstavec.

Připomínáme, že v rámci ročního zúčtování záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti může od roku 2014 poplatník uplatnit slevu na dani za umístění dítěte. Tuto slevu může uplatnit ve výši prokázaných výdajů (bez stravného a jízdného) za pobyt dítěte v předškolním zařízení. Na každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy platné k 1.1. zdaňovacího období. Za rok 2015 je to max. 9.200 Kč.
Dále lze už druhý rok roční zúčtování provést i u poplatníka, u něhož v roce 2015 došlo k solidárnímu zvýšení daně u záloh, ale za celý rok 2015 se solidární zvýšení daně neuplatní, protože roční příjem poplatníka nepřekročil 1.277.328 Kč.
Roční zúčtování záloh na daň za rok 2015 lze provést při zúčtování mezd měsíce ledna až března 2016.

Úlohu „Roční zúčtování daně“ najdete v : Mzdy / Roční zpracování

A) Nejprve musí být provedena „Příprava dat pro RZD“.
Pozor, opakované provedení „Přípravy dat pro RZD“ ruší již pracně provedené „Doplnění a opravy dat“!!!

B) „Doplnění a opravy dat“.
Na „Doplnění a opravy dat“ je přístup i z nabídky „Výpočet zúčtování daní“ přes tlačítko „Data“.
Tím je umožněn z výpočtu rychlý přístup k doplnění a opravě dat a zpětný návrat do výpočtu.

V „Doplnění a opravy dat se nabízí seznam zaměstnanců. Pro každého zaměstnance je vyčleněn k doplnění jeden řádek (viz bod 1.) a k němu podtabulka (viz bod 2.).

Řádky zaměstnanců se dají řadit
- podle Příjmení,
- podle Rodného čísla nebo
- podle Osobního čísla,
a to kliknutím na požadovaný název sloupce.

1.
Roční zúčtování bude provedeno u těch zaměstnanců, u kterých bude do sloupce
„Požádal“ (Pož) doplněno písmeno A (=Ano).
a) Sloupec „Manžel“ slouží k uplatnění snížení daně na manžela (manželku) v měsíční výši 2070,-Kč, pokud jeho roční příjem nepřesáhne částku 68000,-Kč . Do tohoto sloupce vepisují uživatelé počet měsíců manželství k prvnímu dni měsíců. U manžela ZTP/P se počet měsíců uvádí ve
dvojnásobné výši. Maximálně zde tedy může být vepsáno 2 x 12 = 24 měsíců
Je nezbytné, aby v konfiguraci měsíce PROSINCE 2015 byla v údaji „Daňový odpočet- manž.“
vyplněna hodnota 2070.
Prosincová konfigurace vám bude zpřístupněna, pokud se ve mzdovém období šipkou posunete do
uzavřeného období 12.2014.
b) Do sloupce „Umíst. dítěte“ (Umístění dítěte) se, k uplatnění snížení daně, vepisuje celková prokázaná výše výdajů (bez stravného a jízdného) v roce 2015 za pobyt vyživovaných dětí v předškolním zařízení - za jedno dítě maximálně 9200 Kč.
c) Další sloupce slouží pro uplatnění nezdanitelných částí základu daně.
2.
V podtabulce jsou u každého zaměstnance v jednom řádku uvedena potřebná data ke zúčtování daňových záloh ze všech vztahů zaměstnance. Data od ostatních zaměstnavatelů musí uživatelé do podtabulky vepsat do nových řádků. Slevy na děti a jejich invaliditu i ostatní snížení daně na zaměstnance studenty či invalidy (Inv 1,2 - Inv 3 - ZTP/P) se vyjadřují počtem měsíců.
Např. sleva na dvě děti s pořadím zvýhodnění 3 (Děti 3) po celý rok je dána číslem 24.
Počet měsíců uvedený ve sloupci „Měsíců“ je formální (nemá vliv na výpočet) a v součtu měsíců za více zaměstnavatelů (včetně úřadu práce) by měl kontrolně činit 12. Jde o vazbu na základní slevu na poplatníka 24840 ročně, která není závislá na počtu měsíců.
Doplnění a opravy dat v podtabulce jsou plně v kompetenci uživatelů.

Protože slevy na děti jsou dány pořadím zvýhodnění 1 až 3 s případnou invaliditou dětí,
je podle pořadí zvýhodnění rozčleněno uplatnění zvýhodnění na Děti1 a ZTP1, Děti2 a ZTP2,
Děti3 a ZTP3.
Z pravidel uplatňování zvýhodnění vyplývá, že u pořadí zvýhodnění 1 a 2 a jejich invalidity může být uveden maximální počet měsíců 12.
C) „Výpočet zúčtování daní“ Výpočet je umožněn po jednotlivých zaměstnancích a pokud nebude
vyplněno osobní číslo ani jméno, tak za všechny zaměstnance podléhající zúčtování.
Přes tlačítko „Data“ je odtud umožněn rychlý přístup do Doplnění a oprav dat a zpětný návrat.
Doplnění a opravy dat se projeví ve výpočtu zúčtování daní jen pokud uživatel opustí opravovaný nebo doplňovaný řádek.
Jsou nabízeny dvě řádkové sestavy a jedna oficiální předepsaná stránková.
V řádkových sestavách je vidět výše zúčtování přeplatku na dani jako MS 912 a doplatku na bonusu jako MS 9121.
Připomínám, že MS 9121 (s názvem doplatek na bonusu) musí být definována v tabulce mzdových
složek, a to stejně jako MS 912 s tím, že znak - (mínus) bude pouze ve sloupci V (Výplata) a ne ve
sloupci Č (Čistá) ani X (eXekuce), kde u MS 912 zde musí být znak mínus povinně. MS 912 má tedy znak mínus (-) pod Č, V a X a MS 9121 jen pod V.
Po provedení všech příslušných úprav a kontrol si uživatelé Zatržením údaje „Vytvoření souboru
mzdových složek“ vytváří soubor mzdových složek 912 a 9121 určený k načtení do mezd přes
Mzdy/ Pořizování dat/ Pořízení MS a převod do mezd/ Otevřít, kdy po otevření vytvořeného
souboru se MS 912 a 9121 načtou do mezd tlačítkem „Načíst do mezd“.
Po načtení MS 912 a 9121 do mezd musí být proveden přepočet mezd, aby roční zúčtování daňových záloh prošlo výpočtem.

V. Jen připomínáme,
- že pro zdravotní pojištění u dohod o pracovní činnosti (u DPČ) se již od ledna roku 2015 limit 2500 Kč posuzuje v součtu za všechny DPČ zaměstnance, tedy stejně jako pro SP u zam. malého rozsahu.
V případě doplatku části odměny až po skončení DPČ si tento doplatek přičtěte k příjmu za
měsíc, kdy dohoda skončila. V případě přijmu alespoň 2500 Kč musíte ručně zadat dodatečný odvod zdravotní pojištění stejně jako sociální pojištění, je-li DPČ zaměstnáním malého rozsahu.

- že při neplaceném volnu a neomluvené absenci se od ledna 2015 již nenavyšuje vyměřovací základ zdravotního pojištění o alikvotní část minimální mzdy. Dále ale musí být proveden odvod zdravotního pojištění alespoň z minimální mzdy, a to na úkor zaměstnance. Dopočet zdravotního pojištění z rozdílu do minimální mzdy v celé výši 13,5 % bude zaměstnanci sražen ze mzdy.


V Jeseníku 18.1.2016
Laštovica

Aktualizace sotware     MzdyZáznam vložil Petr Laštovica dne 20.01.2016
 
© 2018 Hlavní upgrade mezd Sisyfos leden 2016 | Mzdy ALEF JESENÍK S.R.O. - ekonomický software Všechna práva vyhrazena. Optimalizováno pro IE7, Gecko a Operu.
Voltage Multimedia Studio - Tvorba www stránek, internetových prezentací, katalogů a eshopů.

| Thumbnails powered by Thumbshots
Sdílej odkaz na: