Informace ke mzdám pro počátek kalendářního roku 2016 | Mzdy ALEF JESENÍK S.R.O. - ekonomický software
ALEF JESENÍK S.R.O. JE FIRMA, KTERÁ SE ZABÝVÁ VÝVOJEM A TVORBOU PŮVODNÍHO ČESKÉHO SOFTWARE JIŽ OD ROKU 1990.
 

Aktualizace sotware     Mzdy     Informace ke mzdám pro počátek kalendářního roku 2016

Informace ke mzdám pro počátek kalendářního roku 2016

Uzávěrka měsíce 12/2015
Pokud nejste povinni řešit nevyplacený čistý příjem za rok 2015, nevyplacený do 31.1.2016,
můžete bez obav přejít uzávěrkou do měsíce ledna 2016.
V opačném případě můžete provést uzávěrku měsíce 12/2015 až po zadání nevyplaceného čistého příjmu, které je součástí zpracování mezd 12/2015.

Nevyplacený čistý příjem
Zadávání nevyplaceného čistého příjmu v roce 2015, nevyplaceného do 31.1.2016, je součástí zpracování mezd 12/2015 dle dále uvedených zásad.

Pro NEVYPLACENÝ ČISTÝ PŘÍJEM v roce 2015 platí stejné zásady jako v roce 2014.
Uvedené se týká hospodářských (obchodních) organizací, ne škol, úřadů a podobně.
Nevyplacený čistý příjem za rok 2015 do 31.1.2016 snižuje, při ročním zúčtování zálohové daně nebo pro účely daňového přiznání zaměstnance, skutečnou výši zúčtovaného úhrnu příjmu ke zdanění, skutečnou výši k tomu zúčtovaného sociálního a zdravotního pojištění organizace (z nákladů) a skutečnou výši vypočtené zálohové daně po snížení a slevě.
Za čistý příjem je považován Úhrn příjmu ke zdanění mínus Úhrn pojistného zaměstnance
mínus Úhrn zálohově sražené daně po snížení a slevě.
Skutečný čistý příjem za rok 2015 je poměrově srovnáván s Úhrnem příjmu ke zdanění, s Úhrnem pojistného z nákladů a s Úhrnem zálohově sražené daně po snížení a slevě. V tomto poměrovém srovnání je pak nevyplacený čistý příjem rozklíčován na Úhrn příjmu ke zdanění, Úhrn pojistného z nákladů a Úhrn zálohově sražené daně po snížení a slevě.

MZDOVÉ ÚČETNÍ TĚCH ORGANIZACÍ, KTERÝCH SE UVEDENÁ PROBLEMATIKA TÝKA,
musí nevyplacený čistý příjem zadat do mzdy jednotlivých zaměstnanců ještě ve zpracování měsíce prosince 2015.
Nevyplacený čistý příjem se zadává pomocí MS 7xx. Jde o MS, např. 752, na jejímž základě se vygenerují další tři odpovídající MS 7521, 7522 a 7523. Tyto celkem 4 MS musí být ale uživateli předem nadefinovány v Tabulce MS. Pokud jste si je nenadefinovali již v předchozích letech,
tak znovu uvádíme jejich strukturu.
Výpočet
MSL Název Nep OHSKP Ho Sa Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------
752 Nevyplaceno v čistém NNN N PN* zbytek MS se nevyplňuje
7521 Úhrn příjmů ke zdaň. NNN N zbytek MS se nevyplňuje
7522 Pojistné z nákladů NNN N zbytek MS se nevyplňuje
7523 Výsledná záloh. daň NNN N zbytek MS se nevyplňuje

*
Pozor, do roku 2007 se používal znak NP (nevyplacený příjem).
Od roku 2008 se používá znak PN (příjem nevyplacený).
Původní MS (do roku 2007) pro nevyplacený čistý příjem musí být zachovány.


Písmena PN vyplňte ve sloupci Kč pouze u první MS (z příkladu u MS 752)
Z uvedeného je vidět, že u žádné ze čtyř MS se nevyplňují údaje běžně vyplňované. Mzdové složky tak neovlivňují samotný výpočet mzdy. Pokud ano, jsou chybně zadány.

Dlužný nevyplacený čistý příjem se do výpočtu mzdy zadává jen první třímístnou MS, např. 752. Doprovodné MS se čtvrtou číslicí 1,2 a 3 (7521, 7522 a 7523) se pak vygenerují programově.
Nevyplacený čistý příjem se zadává jako KLADNÁ ČÁSTKA. Pokud má pracovník více vztahů, lze nevyplacený čistý příjem zadat jen u jednoho vztahu za všechny vztahy v součtu.
Dlužnou nevyplacenou kladnou částku lze zadat pouze v měsíci prosinci příslušného roku - nyní v prosinci 2015, a to i u těch zaměstnanců, kteří skončili pracovní poměr v průběhu roku.
Poznámka!!!
Vyplácení (vrácení) dlužných částek v následujících letech, třeba i postupné, může být zadáváno v libovolných měsících, a to jen jako MÍNUSOVÁ ČÁSTKA, např. MS 752 = -20000. Navíc musí být u vrácené MS uživatelem uvedeno to období z minulosti, kdy byla dlužná částka zúčtována jako nevyplacená. Jde vždy o 12. měsíc některého z předchozích roků.

Tisk mzdových listů
Mzdové listy za rok 2015 mohou být tištěny kdykoliv po zpracování mezd 12/2015. Doporučujeme je tisknou po závěrce měsíce 12/2015, tedy po přechodu na měsíc leden 2016.

Tvorba kalendářů
Kalendáře pro rok 2016 mohou být vytvářeny kdykoliv, nejpozději před začátkem zpracování mezd měsíce ledna 2016.
A)
Tvorbě kalendářů pro rok 2016 však musí přecházet:
a) „Stažení nové verze programu minimálně z 5.1.2016“ v nabídce „Servis“ a
b) Import souboru „MZ_SVATKY“.
Přes informace v Hlavním okně aplikace Mzdy si soubor „MZ_SVATKY“ stáhněte do
zvoleného adresáře na svůj PC pod nabízeným názvem „MZ_SVATKY“.
Soubor „MZ_SVATKY je zazipovaný. Importovat do Sisyfosu jej můžete pouze rozzipovaný.
Postup při importu souboru MZ_SVÁTKY
1. Zaslaný soubor jste si rozzipovaný uložili do pracovního adresáře (složky), např. na C:\.
2. V základní nabídce zvolte „Servis / Export a Import tabulek.
3. V levé části okna „Export a Import Tabulek“ vyhledejte a označte (modrý pruh) soubor MZ_SVATKY.
4. V pravé části uprostřed u Importu zatrhněte údaj „Vymazat původní tabulku“ .
5. Klikněte na import.
6. Ve vyvolaném okně nazvaném „Otevřít“, v „Oblasti hledání“ vyhledejte Vámi uložený
soubor (dle bodu 1.) se stejným názvem MZ_SVATKY a označte ho kliknutím.
7. Klikněte na tlačítko „Otevřít“. Import se provede po odsouhlasení vymazání tabulky.
8. Konec importu“ je signalizován pod tlačítkem „Import“.
9. Import ukončete křížkem v pravém horním rohu.
10. Po ukončení importu vypněte Sisyfos a znovu ho zapněte.
Pokud si na import netroufáte, obraťte se na p. Laštovicu.
Nový seznam svátků mimo jiné sjednocuje jejich názvy.

B)
Kalendáře mohou být vytvářeny jen v okně „Kalendáře“, dostupném
- přes nabídku Mzdy/Pořizování dat/Kalendáře
- nebo přes nápovědu v údaji „Číslo Kalendáře“ v záložce „Mzdové údaje“ nebo „Mzdy-výpočet“
Tvorba kalendářů může probíhat dvojím způsobem.
1. Buď tvorba kalendářů jejich generováním na celý rok 2016 přes záložku „Generování kalendářů“
2. nebo tvorba samostatných kalendářů po jednotlivých měsících v záložce „Kalendáře“.

Ad 1) Před generováním kalendářů na celý rok 2016 si nezapomeňte nejprve nastavit svátky generovaného roku přes tlačítko „Snížit rok, Zvýšit rok“ - přesvědčete se, že mezi svátky je i Velký pátek 25.3.2016.
Jednorázové generování kalendářů vždy na celý rok přichází v úvahu zejména u kalendářů se sobotami a nedělemi dle plánovacího kalendáře a se stejným denním úvazkem za všechny pracovní dny měsíce od pondělí do pátku.
Dají se tak generovat pochopitelně vedle Kalendářů plného úvazku - typ 1 i kalendáře typu 2 = kalendáře kratšího úvazku (při nich se do mzdových údajů zadává plný měsíční tarif) a kalendáře typu3 = kratší kalendáře (při nich se do mzdových údajů zadává měs. tarif již příslušně krácený).
Poznámka:
Místo kalendářů typu 2 a 3 se všemi sobotami a nedělemi a stejně kratšími (výjimečně i delšími) směnami je výhodnější použít kalendáře typu 1 se zadáním kratších úvazků ve mzdových údajích.

Ad 2) Před tvorbou samostatných kalendářů v záložce „Kalendáře“si nezapomeňte v záložce „Generování kalendářů“ nejprve nastavit svátky generovaného roku přes tlačítko „Snížit rok, Zvýšit rok“ - přesvědčete se, že mezi svátky je i Velký pátek 25.3.2016.
Samostatně zadávanými kalendáři jsou zejména kalendáře typu 2 a 3, kdy dny pracovního klidu buď neodpovídají sobotám a nedělím nebo délky směn jsou rozdílné a uživatelé proto musí uvedené v rozpisech dnů upravit na požadované hodnoty.
Poznámka:
Kalendáře typu 2 a 3 se pochopitelně dají vytvořit i jednorázově na celý rok přes záložku „Generování kalendářů“ s tím, že jednotlivé měsíce pak budou uživateli postupně obsahově předefinovány (konkretizovány) dle konkrétních podmínek jednotlivých měsíců.
Uživatelsky je nesporně výhodnější generovat kalendáře typu 2 a 3 jednorázově na celý rok pro pozdější konkretizaci.

DŮLEŽITÉ !!!!!
Při tvorbě kalendářů všech typů a rozpisů, se do týdenního úvazku musí vždy vyplnit stanovený týdenní úvazek pro plnou pracovní dobu. Týdenní úvazek z kalendářů je totiž využíván při tvorbě průměrného měsíčního výdělku v zápočtovém listě.

Navíc týdenní úvazek v plné výši u jakéhokoli kalendáře je zároveň informací o stanovených týdenních pracovních dobách v organizaci.

Převod dovolených
Po přechodu na leden 2016 musí být proveden v „Ročním zpracování“ (Mzdy/Roční zpracování)„Převod dovolených“ přes tlačítko „Start“.
Jak by po aktivaci tlačítka „Start“ převod dovolené skutečně proběhl, se můžete přesvědčit v kontrolním protokole o převodu dovolených vytvořeném tlačítkem „Start bez zápisu“.
Kontrolní protokol je vygenerován na základě nastavení parametrů. Je-li kontrolní protokol v pořádku, aktivujte tlačítko „Start“.

Převodem je nastaven nový nárok na dovolenou pro rok 2016 a vyčísleny dny dovolené převedené z roku 2015. Z roku 2015 se ale převedou dny dovolené maximálně ve výši nároku. Počty nepřevedených dnů jsou uvedeny v protokole o převodu. Uživatel si pak může ve mzdových údajích počet pracovních dnů převedené dovolené upravit.
Pro nový nárok je zohledněno datum nástupu a výstupu, kdy nárok je stanoven pouze za celé měsíce trvání pracovně-právního vztahu.
Dále je ve mzdových údajích vynulován údaj „dovolené ČERPÁNÍ“ vygenerovaný při případném předešlém zadání čerpání dovolené ve výpočtu 01/2016, pro jehož obnovu stačí pouze provést nový přepočet mezd (F10).
Úloha „Převod dovolených“ může být bez následků opakována, např. pro špatné stanovení nároků.
V případě nejasností se obraťte na ing. Laštovicu, tel. 584411970.


Roční zúčtování daňových záloh za rok 2015
Dokumentace pro Roční zúčtování daňových záloh za rok 2015 bude dána uživatelům k dispozici později. Vše komplikují rozdílné slevy na děti.

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdrav. postižením
Pro plnění zaměstnávání povinného podílu osob se zdravotním postižením je třeba zjišťovat průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, a to
1. celkový pro vybraný okruh pracovně–právních vztahů,
2. zaměstnanců se zdravotním postižením = částečně invalidních (s invaliditou 1. nebo 2. stupně) - i bez důchodu a zdravotně znevýhodněných potvrzených úřadem práce a
3. zaměstnanců s těžkým zdravotním postižením = plně invalidních (s invaliditou 3. stupně)
- i bez důchodu.
Zaměstnanec jen ZTP/P se pro povinný podíl nepovažuje za zdravotně postiženého.

Pro zjištění průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců slouží v obecných sestavách (Mzdy/Tisky měsíční uzávěrky/Rozborové tabulky/Obecné sestavy horizontální) sestava č.100 nazvaná „Průměr přepočt. prac. pro povinný podíl“ (Průměr přepočtených pracovníků pro povinný podíl).

Výpočty průměrných počtů se v parametrech tisku dají volit
pro vybrané druhy pracovních poměrů,
pro vybrané druhy důchodů,
pro jednotlivce,
pro vybranou skupinu jednotlivců a
bez výběru za všechny zaměstnance, ve všech případech prvotně jmenovitě, volbou pak souhrnně.
Volba jednotlivce nebo skupinu jednotlivců se provede tak, že v parametrech tisku se z nabídky levého pole „Členění podle“ přesune do pravého pole „Zaměstnanec“ a tím se zpřístupní k zatržení „Výběr zaměstnance“.

Sestava Průměru přepočtených pracovníků pro povinný podíl je konstruována tak, že započítávané hodiny odpracované i neodpracované jsou prvotně načítány i z případných dnů svátků (S). Takto napočítané hodiny jsou paušálně sníženy o hodiny svátků z kalendářů jednotlivých pracovníků při zohlednění datumů nástupů a výstupů a kratších úvazků. Protože při tomto snížení se navíc odečítají i hodiny náhrad mzdy za svátek a hodiny svátků za nezapočítávané hodiny (dlouhodobé uvolnění, neplacené volno omluvené i neomluvené, mateřská a rodičovské volno), eliminuje se tento
odečet hodin jejich zpětným načtením. Jako poslední se zohlední práce ve svátek pomocí MS 217 = příplatek za práci ve svátek.
Výsledkem jsou celkové započitatelné hodiny bez hodin svátků, dělené hodinovým fondem plné pracovní doby bez svátků a to po jednotlivých pracovních vztazích zaměstnanců.
Při uvedené konstrukci je jedno, jestli se za dobu svátku mzda nebo plat nekrátí nebo jestli se za dobu svátku poskytuje náhrada mzdy za svátek.

V souvislosti s povinným podílem připomínáme, že příplatek za práci ve svátek je dvojí.
MS 217 = příplatek za práci ve svátek v rámci kalendářního fondu pracovní doby a
MS 2171 = příplatek za práci ve svátek v přesčasové práci.

Přehledná sestava o zúčtovaných daních
V Mzdy/Tisky měsíční uzávěrky/Rozborové tabulky/Obecné sestavy horizontální je sestava č. 99 – Přehled daní. Nejvyužitelnější použití má pro „Souhrnný výpis“ v členění „Po měsících“.
Zpřístupnění zatržení prošedlého údaje „Po měsících“ se provede tak, že v parametrech tisku se z nabídky levého pole „Členění podle“ přesune do pravého pole „Zaměstnanec“.
Při souhrnném výpisu se potlačí vyčíslení na zaměstnance.
Že máte správnou verzi sestavy ověříte tak, že čtvrtý sloupec sestavy je nazván „Solidární zvýšení daně MS 9111 (+)“.


V Jeseníku 5.1.2016
Laštovica


Poznámka:
Potřebné informace pro výpočet mezd za leden 2016 obdržíte po 15. lednu 2015.


V případě jakýchkoliv nejasností se neostýchejte zavolat.

Aktualizace sotware     MzdyZáznam vložil Petr Laštovica dne 20.01.2016
 
© 2018 Informace ke mzdám pro počátek kalendářního roku 2016 | Mzdy ALEF JESENÍK S.R.O. - ekonomický software Všechna práva vyhrazena. Optimalizováno pro IE7, Gecko a Operu.
Voltage Multimedia Studio - Tvorba www stránek, internetových prezentací, katalogů a eshopů.

| Thumbnails powered by Thumbshots
Sdílej odkaz na: