Hlavní upgrade mezd Sisyfos leden 2015 | Aktualizace sotware ALEF JESENÍK S.R.O. - ekonomický software
ALEF JESENÍK S.R.O. JE FIRMA, KTERÁ SE ZABÝVÁ VÝVOJEM A TVORBOU PŮVODNÍHO ČESKÉHO SOFTWARE JIŽ OD ROKU 1990.
 

Aktualizace sotware      Hlavní upgrade mezd Sisyfos leden 2015

Hlavní upgrade mezd Sisyfos leden 2015

Dále uvedené platí v plné výši od programové verze minimálně ze dne 22.1.2015.

I. Úprava konfigurace v období 01. 2015
Od ledna 2015 dochází ke změně některých rozhodných údajů pro výpočet mezd. Jsou to skutečnosti, které jsou zaznamenávány v konfiguraci a které tedy musí být od ledna 2015 změněny.
Lednovou konfiguraci roku 2015 si vyvoláte tak, že
si nejprve otevřete okno Zaměstnanci (Mzdy/Pořizování dat/Zaměstnanci a výpočet mezd/)
měsíce ledna 2015 a následně, při tomto otevřeném okně,
si ve Mzdy/Pořizování dat/Konfigurace otevřete okno samotné Konfigurace mezd
období 01.2015. Období konfigurace si musíte zkontrolovat, abyste neprovedli změny
v konfiguraci jiného měsíce. Právě otevření mezd 01/2015 dle předchozího odstavce zajistí zpřístupnění konfigurace 01/2015.

Změny konfigurace vám budou umožněny po F4.
Změnám konfigurace věnujte náležitou pozornost, protože případné nepřesnosti vyplnění se projeví ve výpočtech mezd jako mimo-programové nekontrolované chyby.

Nové hodnoty v konfiguraci pořizujte bez mezer a ne s mezerami, jak jsou někde zobrazovány.

Záložka „Konfigurace I“,
Údaj MO-Odpočet ze SP
Tento údaj je nově prošedlý ve vazbě na také nově prošedlý údaj „Zvýšené soc. poj. organizace 26%“, protože od roku 2015 již nelze u zaměstnavatelů s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26, snižovat odvod sociálního pojištění o ½ náhrady mzdy za nemoc, takže sazba sociálního pojištění u zaměstnavatelů činí pro všechny 25% z vyměřovacího základu.

Změna 1. Minimální mzdy
- hodnotu 8500 přepište na 9200

Změna 2. Minimální mzda hodinová
- hodnotu 50,60 přepište na 55,00

Daňový odpočet na děti
Programově byl daňový odpočet na děti diferencován takto:
Daňový odpočet – dítě 1. = 1117 z daně (beze změny),
Daňový odpočet – dítě 2. = 1317 z daně,
Daňový odpočet – dítě 3. = 1417 z daně.

Změna 3. Minimální mzda k 1.1.
- hodnotu 8500 přepište na 9200

Změna 4. Nezabavitelná částka
- hodnotu na osobu povinného 6 188,67 přepište na 6 118,00
- hodnotu na vyživovanou osobu 1 547,17 přepište na 1 529,50
- Srážkový limit 9 283 přepište na 9 177,00

Změna 5. Max. vym. základ SP
hodnotu 1 245 216,- přepište na 1 277 328

Změnou Max. vym. základu SP dojde v konfiguraci k automatické změně limitu pro
Solidární zvýšení daně z částky 103768 na 106444. Tento limit činí 1/12
z Max. vym. Základu SP a zobrazí se vám až při novém vstupu do konfigurace.
Pokud se nezobrazí, znovu přepište Max. vym. základ SP.

Max. vym. základ ZP je zrušen již od ledna 2013,
hodnota 1 809 864,- je programově znepřístupněna – je prošedlá

Změna 6. Nesčítat příjmy pro ZP u DPP
Údaj Nesčítat příjmy pro zdravotní pojištění u Dohod o provedení práce, nesmí být
zatržen, protože od roku 2015 se příjmy z DPP pro potřeby vyhodnocení limitu
10000 Kč pro ZP již povinně sčítají, stejně jako již v minulosti pro SP. Překročení částky
10000 Kč v součtu zakládá účast na zdravotním pojištění.
V případě doplatku části odměny až po skončení DPP si tento doplatek přičtěte k příjmu za
měsíc, kdy dohoda skončila. V případě vyššího příjmu než 10000 musíte ručně zadat
dodatečný odvod zdravotní pojištění stejně jako sociální pojištění.

Změna 7. Min. vyměř. zákl. pro pojiš.
- hodnotu 8500 přepište na 9200

Poznámka 1:
Pro úplnost připomínáme, že nezměněn zůstává pro rok 2015 v Konfiguraci I mimo jiné
Limit srážkové daně 10000 Kč,
Bonus Od 50,00 Do 5025 Kč
odpočet z daně
na poplatníka (zaměstnance) 2070 Kč, nazvaný v legislativě základní sleva
na manželku 2070 Kč, nazvaný v legislativě sleva na manžela
na invaliditu 1. a 2. stupně 210 Kč, nazvaný v legislativě základní sleva na invaliditu
na invaliditu 3. stupně 420 Kč, nazvaný v legislativě rozšířená sleva na invaliditu
na ZTP/P 1345 Kč nazvaný v legislativě sleva na držitele průkazu ZTP/P
na studenta 335 Kč nazvaný v legislativě sleva na studenta
a že i pro rok 2015 zůstává nezměněn Rozhodný příjem pro SP a ZP 2500 Kč.
Poznámka 2:
„Vyměř. zákl. ZP stát“, neboli částka, o kterou se snižuje vyměřovací základ na ZP u pracovníků se zdravotním postižením u zaměstnavatelů s více než 50% osob se zdravotním postižením, zůstává od ledna 2015 beze změny ve výši 6.259 Kč s platností od 1.7.2014.

Záložka „Konfigurace II“, oddíl „Náhrady a dávky od 2009“
Hodnoty „do 3 Dnů“ a „do 14 Dnů“ zůstávají nezměněny


Změna 8. Redukce DVZ do
hodnotu 865,- přepište na 888 = 1. redukční hranice 155,40
hodnotu 1 298,- přepište na 1 331 = 2. redukční hranice 232,93
hodnotu 2 595,- přepište na 2 662 = 3. redukční hranice 465,85

II. Nové tarify zaručené mzdy od ledna 2015
Výše nejnižší úrovně zaručené mzdy je odstupňována do osmi skupin prací na základě složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonané práce. Obecné charakteristiky prací pro účely zařazení práce do některé z 8 skupin jsou uvedeny v příloze k nařízení vlády č. 567/2206 Sb. v platném znění. Dále jsou zde uvedeny příklady prací zařazených do jednotlivých skupin a ty jsou zpracovány podle jednotlivých oborů.

Od 1.1.2015 jsou nově zvýšeny nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou 40 hodinovou týdenní pracovní dobu takto:
Skupina prací.............v Kč na hodinu......................v Kč na měsíc
.........1...................................55,00..................................9200
.........2...................................60,70................................10200
.........3...................................67,00................................11200
.........4...................................74,00................................12400
.........5...................................81,70................................13700
.........6...................................90,20................................15100
.........7...................................99,60................................16700
.........8.................................110,00................................18400

Od 1.1.2015 se ale nezvyšují nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou 40 hodinovou týdenní pracovní dobu při sníženém pracovním uplatnění zaměstnance pro invaliditu 1., 2. nebo 3. stupně ve výši stanovené od 1.1.2013:
Skupina prací.............v Kč na hodinu......................v Kč na měsíc
.........1...................................48,10..................................8000
.........2...................................53,10..................................8900
.........3...................................58,60..................................9800
.........4...................................64,70................................10800
.........5...................................71,50................................12000
.........6...................................78,90................................13200
.........7...................................87,10................................14600
.........8...................................96,20................................16100

Hodnoty z obou tabulek musíte vepsat do číselníku 645 (Číselník zaručené mzdy), na který se nejjednodušeji dostanete přes „Mzdové údaje“ jakéhokoliv zaměstnance, přes trojtečku u údaje nazvaného „Třída“. Změny hodnot v číselníku 645 budou umožněny po F4.
U zaměstnanců ve veřejných službách a správě je 8 skupin prací rozepsáno do 16 tříd. Skupiny prací se svými tarify se pak vepisují vzestupně pro dvojice tříd.
Kolektivní smlouvou je možno sjednat tarify jiné (i nižší).
Při posuzování, zda je zaručená mzda dodržena, se do zaručené mzdy nezahrnuje mzda nebo plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a neděli.
Tarify z číselníku 645 se programově přepočítávají při jiné stanovené týdenní pracovní doby.
Důležité !!!
Po úpravě konfigurace ledna 2015 a po úpravě nových tarifů zaručené mzdy od ledna 2015, musíte přepočítat všechny dříve vypočtené mzdy v 01/2015.
Přepočet spočívá v tom, že znovu provedete výpočty pomocí klávesy F10.
Uvedená operace (i opakovaně) nijak nenaruší strukturu výpočtu mzdy, pouze se ve finančním vyjádření změní ty části výpočtu, které mají vazbu na hodnoty z konfigurace a z číselníku zaručené mzdy.
Provedení výpočtů se dá uskutečnit i hromadně přes tlačítko „Výpočet všech“, které se zpřístupní v pravém horním rohu okna „Zaměstnanci“ po F4.
Zde se využije tlačítko „Výpočet mezd všech zaměstnanců“, a to z následné nabídky „Od počátku seznamu“. Předtím ale musí být v „Seznamu osob“ zvolena možnost „Všichni“.

III. Zdravotní pojištění u dohody o pracovní činnosti (u DPČ)
Do konce roku 2014 se při více DPČ zaměstnance u jednoho zaměstnavatele posuzoval limit vyměřovacího základu 2500 Kč pro výpočet ZP samostatně za jednotlivé DPČ.
Od ledna roku 2015 se limit 2500 Kč již posuzuje v součtu za všechny DPČ zaměstnance.
V případě doplatku části odměny až po skončení DPČ si tento doplatek přičtěte k příjmu za
měsíc, kdy dohoda skončila. V případě přijmu alespoň 2500 Kč musíte ručně zadat
dodatečný odvod zdravotní pojištění stejně jako sociální pojištění, je-li DPČ zaměstnáním malého rozsahu.

IV. Zdravotní pojištění při neplaceném volnu a neomluv. absenci
Při neplaceném volnu a neomluvené absenci se od ledna 2015 již nebude navyšovat vyměřovací základ zdravotního pojištění o alikvotní část minimální mzdy. Dále ale musí být proveden odvod zdravotního pojištění alespoň z minimální mzdy, a to na úkor zaměstnance.
Dopočet zdravotního pojištění z rozdílu do minimální mzdy v celé výši 13,5 % bude zaměstnanci sražen ze mzdy.


V. Nové stupnice platových tarifů od ledna 2015
Problematika nových stupnic platových tarifů byla řešena samostatným upgrade.

VI. Elektronická komunikace s ČSSZ
Elektronická komunikace mezi ČSSZ a zaměstnavateli se stává v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou, neboli od 1.1.2015 lze dále zasílat papírové tiskopisy.

VII. Ještě k daňovému zvýhodnění na děti
Programově je ve výpočtu mzdy kontrolováno, že musí být v „Základních údajích“ při zatržení „Daň zvýhodnění“ určeno i „Pořadí zvýhod.“ a naopak při určeném „Pořadí zvýhod.“ musí být zatrženo „Daň zvýhodnění“. Dále je kontrolováno, že pořadí 1 a 2 se nesmí opakovat.


V Jeseníku 22.1.2015
Laštovica

Aktualizace sotware     MzdyZáznam vložil Petr Laštovica dne 22.01.2015
 
© 2018 Hlavní upgrade mezd Sisyfos leden 2015 | Aktualizace sotware ALEF JESENÍK S.R.O. - ekonomický software Všechna práva vyhrazena. Optimalizováno pro IE7, Gecko a Operu.
Voltage Multimedia Studio - Tvorba www stránek, internetových prezentací, katalogů a eshopů.

| Thumbnails powered by Thumbshots
Sdílej odkaz na: